Read PDF Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition)

Free download. Book file PDF easily for everyone and every device. You can download and read online Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition) file PDF Book only if you are registered here. And also you can download or read online all Book PDF file that related with Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition) book. Happy reading Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition) Bookeveryone. Download file Free Book PDF Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition) at Complete PDF Library. This Book have some digital formats such us :paperbook, ebook, kindle, epub, fb2 and another formats. Here is The CompletePDF Book Library. It's free to register here to get Book file PDF Forsøg til Viser for Spindeskolerne (Danish Edition) Pocket Guide.

Se mere herom i venstre spalte. Den mest kendte og markante leder af Indre Mission var pastor Bartholdy. Han hedder foruden Niels Severin, men det synes mig klinger for aparte til en Tjener. Hans Tilnavn er Janerup, men kalder man ham derved, choquerer det vist til andre. Hans Faders Navn er Jens, men Jens synes mig klinger lidt gement, var det ikke bedst, mjan gjorde ham til Hans. Kilde og citat fra www. Tavlen har enkelte skader , som muligvis skyldes brand- eller frostskader bl.

Ellers er den renoverede tavle velholdt med en brun overflade. Den lidt groft huggede tekst er trukket op med sort farve. Link til Faxe Kommunes Arkiver: Tavlen, der er ret skrammet og temmelig vejrslidt, har flere skader bl. Efter en visitats i nedskrev biskop Balle bl. Sproget fraregnet, var det stort set en hel Attestats. Tavlen er ganske velbevaret trods lidt misfarvning. Det tidligere fort er i dag indrettet som koldkrigsmuseum. Sognet havde dog egen degn, men kaldet var ringe og stod vakant Degnen Irgens, som tillige er Skoleholder, er en gammel Mand, men underviser ret godt og catechiserer med Forstand.

Den gamle rytterskole blev derefter revet ned. Man skal nu ikke helt fortvivle. Er det fjende eller ven, og skal vi skyde? Fotografiet herunder er dateret til omkring og anvendt til et postkort. Bygningen blev udvidet i Da biskop Balle visiterede skolen i Dalby i var han ganske godt tilfreds med forholdene: Da Biskop Balle igen visiterede skolen den Man vidste heller ikke Psalmer. Han havde dog et svagt punkt i sin gerning, nemlig hans kirkesang. Schousboe blev derfor skoleholder i Dalby.

Yderligere information om skolen og skoleholderne kan findes i " Dalby og Tureby Sognes Historie " bd. Bortset fra denne misfarvning er stenen velbevaret. Ridderen slyngede resten af indholdet mod de svigefulde elverpiger. Den unge ridder blev senere konge og fik navnet Hother. Det kan dog ikke afvises, at der kan have ligget et hedensk offersted her. Kilde til sagnet om Hother: Skole, blev nedlagt i , men findes stadig og anvendes i dag til privat beboelse. Skolen var i brug indtil?

Skole eksisterer endnu og anvendes i dag til privat beboelse. Nu er konen flyttet fra ham for at redde sit Liv". Jensen, udgivet , s. Tavlen er indmuret uden den originale 3 cm. Trods flere reparationer bl. Tavlen har enkelte okkerstriber. Fotografiet herover er fra omkring , og herunder ses bygningen, som den ser ud i dag. Stenen er ganske velbevaret. Kommende foto af rytterskoletavlen Alslev Landsbyen Alslev ligger ca. Religion, Salme og Sang bedre ". Bygningen er senere nedrevet. Tegningen herunder er ligeledes uden datering. Skoleholder Sparre underviser med Flid og catechiserer vel.

Der svaredes, at ey noget var at klage. Rytterskolen i Holtug anvendes i dag til forsamlingshus. Herunder ses et udsnit af et luftfotografi fra ca. Holtug Kirke, som ses herunder, er bygget af kridtsten og gulkalket. Der er kun lidt tilbage af den oprindelige romanske kirke fra Kommende foto af rytterskoletavlen. Rector Hansen var Rector her Rector var tillige Degn i Hedinge. Skolen havde kun 1 Classe og har derfor ikke kunnet sende Disciple umidelbart til Universitetet. Rytterskolen findes endnu og ligger i den nordlige ende af hovedgaden. Ogsaa Bibel-Historien var dem bekiendt.

Dog var Haab til bedre Fremgang hos nogle at udlede. Ingen skriver og ingen regner. Men han er uden Tvivl ligegyldig og efterladen. Rytterskolen i Store Heddinge anvendes i dag til privat beboelse. Skolen er bygget sammen med nabohusene i begge ender. Samtidig oplyses det, at bygningen "Ejes og bebos af Murer Eriksen.

Kindle Feature Spotlight

Herunder ses et nyere, men udateret postkort med kirken. Skoleholder Seest er flittig nok, men besidder ikke synderlig Styrke i Catechisation. Ikke faa deriblandt udviiste en Kundskab, som i en Landsbye-Menighed fortjener at kaldes ypperlig. Ogsaa vidste man lidet af Bibel-Historien. Biskop Balle Den Ogsaa vidste man at svare af Catechismus med Forstand. Degnen Fieldsted, som tillige er Skoleholder, underviser ret vel og catechiserer godt. Karise Skole fungerer stadig som folkeskole i byen.

Der findes tilsyneladende ikke noget bevaret billede af rytterskolen i Karise. Ingemann omtaler i forbindelse med slaget ved Lyndanisse i Estland den Rytterskoletavlen er meget vejrslidt, men velbevaret. Den 8de August faldt Kommissionsdommen , som gik Ryberg og Kolleger imod, men den fik ingen eller saagodtsom ingen Betydning, da Forliget var indgaaet. Den 28de indbetalte de forrige Direkteurer de 45, Rdlr.

Hermed var Kassemangels Sagen afgjort; paa Generalforsamlingen den 12te Mai fik de gamle Direkteurer Generalkvittering , for "Alt af den i opdagede Kassemangel Dependerende", og det vedtoges endydermere, at "al videre Publikation ved Trykken denne Sag vedkommende fra Kompagniets Side skal efterlades".


 • Auf der Höhe: Vierter Band (German Edition);
 • Rytterskolerne i Tryggevælde?
 • Social sciences | Best site downloading audio books free! | Page 29.

Ryberg havde betalt Broderparten af Erstatningen Admiral Hooglandt gik endog helt fri, fordi han Intet eiede , og han skriver selv: Interessenterne fik med hans andre Kreditorers Samtykke Forlodsret i hans Bo, hvoraf der var indbetalt , Rdlr. De skyldige Betjentes Boer indbragte nemlig saa betydeligt, at den virkelige Kassemangel kun ansloges til , Rdlr. I Begyndelsen hensad han i civil Arrest i sit Hus, hvorfra han snart blev flyttet til Blaataarn ved Langebro, og det er betegnende, at han allerede i Dcbr.

Samtiden troede, at de skyldige Betjente havde brugt Pengene til Spekulationer, Aktiesvindel og Lottospil. De samme Forhold, som under den nordamerikanske Krig fremmede det asiatiske Kompagni, kom den vestindiske Handel til Gode i rigt Maal. Jans Vedkommende, hvorimod Varer fra St. Enhed og Stabilitet var der saaledes. Thomas for Rdr. Finantserne kom paa samme Maade tilkort paa alle andre Omraader, ja Statskassen havde ikke engang samme Fordel af sine Aktier som.

Det vestindiske Handelssocietet skulde naturligvis fortrinsvis handle paa Vestindien og derfor holde et Oplag paa St. Det viste sig imidlertid snart, at Administrationen paa St. De gunstige Handelskonjunkturer bevirkede imidlertid, at Handelen trods Alt var yderst fordelagtig.

Fra Oktober til Udgangen af havde man tjent , Rdlr. I Aarene udvidedes Handelen betydeligt navnlig med de. Selskabet gjorde gjentagne Gange Laan og anskaffede flere og flere Skibe, saaledes at det ved Udgangen af eiede 10; det foretog desuden Expeditioner til Ostindien og kunde i give et Udbytte af 50 Rdlr. Aktie, foruden at Kapitalfonden udvidedes med en Million Rdlr. I var Udbyttet 40 Rdlr. Aktie, thi Freden i Versailles fremkaldte Panik og bevirkede, at Aktierne faldt fra til Rdlr. De gunstige Konjunkturer bragte Aktierne til en overdreven Pris, og mange Personer af middelmaadig Formue bleve forledte af Indskudets Ubetydelighed og Letheden at finde Kredit til at tage Del i en formodet sikker Gevinst".

Regning, til et privat Selskab", med andre Ord, at det egentlig var en Finantsoperation. Dette viste sig da ogsaa strax ved Oprettelsen; Kompagniets Kapital fastsattes nemlig til 3 Mill. Garanti for eventuelle Laan i Udlandet m. Skatkamret gjorde derefter et Forskud af , Rdlr. Der var rigelig Anvendelse for disse Penge. Derimod engagerede man endel af hans bedste Folk.

Det var "den glimrende Handelsperiode", som begyndte. Paa Harsdorffs Forestilling blev den dog eftergiven, "da Saadant tilforn alle Tider ved kongelige Arbeider er sket". Annaplads, hvoraf det ene byggedes af Harsdorff, det andet af Brandmajor Platz. Kompagniet havde sit paabudte Oplag af 30, Tdr. Paa den anden Side af St. Den solgtes imidlertid allerede to Aar efter til Ingenieurkorpset for 38, Rdlr.

Agent Bodenhoffs bagved liggende Plads senere Hambros, nu A. Paa Bodenhoffs Plads opkom der den 16de Novbr.

Estudios culturales

Denne Trafik blev imidlertid forbudt i af Hensyn til Skibsfarten. I blev derfor Afgiften af 20 Rdlr. Befaling af 23de s. I Motiveringen hedder det bl. III S, o. Generalmagasinskontoirets Fond, som stod til Bogs for ca. Kvartalet, hvorhos Renterne bleve dem eftergivne. Ved samme Leilighed blev det befalet, at der skulde indrettes et "passende Oplag af Modens Silke-, Ulden- og andre deslige Varer, omtrent for. Magasinet kom strax ind i en stor og omfattende Virksomhed. Man havde imidlertid ingen anden Udvei til at skaffe Penge end ved Laan hos. Kommercefonden og i Banken under kongelig Garanti.

De, der fik Kredit her, betragtede nemlig denne som et kongeligt Forskud eller som en Naadesbevisning, hvorfor Magasindirektionen havde tusind Bryderier med at faa Pengene ind, naar det overhovedet lykkedes, og lige saa mange eller flere, naar det fordetmeste mislykkedes. Det indses let, at Handels- og Kanalkompagniet paa ingen Maade kunde erstatte Generalmagasinet, eftersom det havde mange andre,. Kommercefonden , som Struensee havde inddraget i den kongelige Kasse, blev allerede gjenoprettet den 1ste Juli , da Finantserne udbetalte 25, Rdlr.

Christian Martfeldt og Niels Lunde Rejersen. Da Indsnigelsen af alle. De danske Varer vare slettere og tillige dyrere end fremmede; det er et ikke synderligt rosende Skudsmaal, Kommercekollegiet giver dem, da det i skriver: Allerede fra havde man havt en "Fabrik-Machine-Mester", Mechanikus Schultze, men det siges rigtignok elleve Aar efter, at han aldrig havde gjort mindste Nytte. Kommercekollegiet kalder ham "Stadens bedste Farver". I et Brev til Johan v.

Bulow, hvori Guldberg hylder Nyttetheorien i Naturvidenskaberne, siger han: II, , men var gaaet tilbage, saaledes at dets Hensigt nu kun var, "at Fattigfolk om. Vinteren i en varm Stue kunde forefinde Arbeide og derved fortjene Livets Ophold". Bunkeflods ere de bekjendteste , men henimod Aarhundredets Slutning tabte Interessen for Spindeskolerne sig, hvorefter de sygnede hen.

Hennings, afreiste til Stockholm for at forhandle personlig med ham. Hertil knyttedes forskjellige andre Begunstigelser saasom en Kredit i Magasinet paa 10, Rdlr. Endvidere skulde Fonden udrede 15 Rdlr. Manufakturet fik endvidere sin egen Politijurisdiktion, saaledes at alle Smaatyverier under 10 Rdlrs. Den sidste havde selv indskudt 20, Rdlr. En Indberetning fra Classen af 6te Oktbr. Hele Forbruget tilvirkedes nemlig dels paa Fabriken selv, dels paa nogle Spinderier i Norge, navnlig Kongsberg Spinderi, som i var blevet anlagt af Generalmagasinet, men derefter overdraget til Manchesterfabriken og Blaagaards Uldmanufaktur.

I havde Bomuldsmanufakturet et Tab af Rdlr. Kollegiet "betragtede det som Pligt at interessere sig for en saadan erfaren og formuende Fabrikant", og Sagen gik hurtigt i Orden. Endvidere bidrog Kommercefondet Rdlr. Installationen kostede imidlertid langt mere end antaget, thi i Mai havde Generalmagasinet ikke mindre end , Rdlr. Kommercekollegiet svarede herpaa ved at tilbageholde den ham personlig tilstaaede Don gratuit , men da en Kabinetsordre af 4de Octbr.

Top 10 sites to download e-books!

Aktieselskab paa Aktier a 50 Rdlr. Der blev imidlertid intet Hensyn taget hertil, da Kommercekollegiet paaviste, at Klagerne vare ugrundede, og at Dugmagerne kun vilde mele deres egen Kage. Resolution af 22de Septbr. I den kongelige Resolution hedder det: Klein for hans lange og nyttige Tjeneste i den forrige Fabrik og for hans eventuelle Virksomhed i den nye. Kompagniet maatte finde sig heri uden at kny, endogsaa da den samme Begunstigelse Aaret efter tilstedes alle Silkefabriker, men det fik dog i Leilighed til at sige Agenten en velment Tak for sidst.

Silkefabrikanternes Oldermand, som hed J. Herved blev det muligt for Firmaet at optage et nyt Laan paa Rdlr. I Halvfjerdserne, da det blev almindelig Mode at benytte Flor eller Gaze til alle Slags Kvindedragter og Pynt, og da Forbruget af disse Stoffer bestandig voxede, ansaa Kommercekollegiet det for rigtigt at etablere Florfabrikanter her i Byen, hvoraf der ingen fandtes i Landet. De fleste af dem vare dog Smaafabriker; den eneste virkelig betydelige var i Grunden Wessely og Warburgs , som i havde 30 Stole med Arbeidere. Bendix Henriques og Moses. Der bevilgedes dem Rdlr. Kalanderen til Silkefabrikerne blev afleveret Aaret efter og betalt med Rdlr.

Forholdene i Hovedstaden vare dog i denne Henseende gunstigere for Fabrikanterne end i Provindserne,. Foruden forskjellige Fordele som Kredit paa vestindiske Raasukkere, der solgtes for kongelig Regning, Toldfrihed for Stenkul m. Det ses dog, at de fordetmeste ikke bleve betalte. En Forordning af 23de Januar , ved hvilken det befaledes, at alle Sukkere fra St.

Foruden de foran III S. Projectet kostede Staten store Pengesummer, og tilsidst maatte man affinde sig med Dey ved at udbetale ham Rdlr. Han fik en Don gratuit af Rdlr. Porcellainsfabrikationen var i gaaet helt istaa smlgn. I Anledning af en Konfiskationssag paa Toldboden skriver han selv: III, hen, indtil Kommercekollegiet var blevet gjenoprettet. Ved en i afholdt Auktion, var der intet Bud gjort, og man havde da udleiet Bygningerne til Private. Nu bleve Leierne opsagte, og den 4de Mai bortleiedes. Det blev derhos bestemt, at Interessenterne maatte blive Eiere af Gaarden for den Sum, der blev buden ved en ny Auktion, hvorfor en saadan blev afholdt.

Stykket Indskudssummen plus 4 Procent Rente ,. Det chinesiske Porcellain undtoges dog fra Forbudet, naturligvis af Hensyn til asiatisk Kompagni. Nu og det danske Folk Kan te Dig lige Kunst. Tobakshandelen og Tobaksfabrikationen dreves fremdeles som kongeligt Monopol smlgn. De fire kongelige Plantager tilsammen 56 Tdr.

Det var Langebeks Ord, man lagde sig paa Hjerte:. Land Laugene i Provindserne kun 4 Tdr. Land i Provindserne 10 Tdr. Overhovedet tog Regjeringen, naar det paa nogen Maade kunde lade sig forsvare, Parti for Fabrikanterne mod Laugene, men den hyldede ellers ikke Struensees Ideer om Laugstvangens Afskaffelse og viste kun ringe Sympathi for de Stampeske Doktriner.

Hoffet selv respekterede ganske vist ikke Laugsrettighederne, hvad der f. Naturligvis blev der ligesom i tidligere Tider engang imellem gjort Undtagelser med Hensyn til Svendeaarenes Antal, Indskrivning af fremmede Drenge i Laugene, Fritagelse for. Hermed vare dog Vanskelighederne med Morthorst ikke forbi.

Det var nemlig blevet Skik og Brug, at den Svend, der giftede sig, blev haanet, ja endog. Denne Resolution kom da ogsaa den 16de Novbr. Resolution fritagen mod at udleveres til Holmens Chef, som "kan lade ham give nogle Tamp". I Rebslagernes gamle Laugsartikler af 4de Novbr. Magistraten fik Opsigt hermed saavelsom med Gaardenes.

Indretning, og under 2 Rdlr. Der maatte ikke forarbeides Andet her end Modeller til Brug for de Mestre i Staden, der vilde arbejde efter dem. Rosenberg fik Rdlr. Indtil Udgangen af solgtes der for over 20, Rdlr. De Vilkaar, hvorunder han ansattes, vare imidlertid saa ufordelagtige, at han ikke kunde bestaa, og i valgte han, for at undgaa videre Ulemper, den Udvei "at absentere sig".


 • Insight Guides: The Nile!
 • Документы автора.
 • Social sciences | Library audiobook download! | Page 9!
 • Quand le film se fait musique: Une nouvelle ère sonore au cinéma (Audiovisuel et communication) (French Edition).
 • Product details;
 • One Day, One Thought, One Year.
 • (Del III, kap. III) Carl Bruun: Kjøbenhavn?

Navnechiffer, Aarstal og Omskriften: Tilsidst bebudes et Forbud mod fremmede Madvarer. Kollegiet forudsagde, at der vilde indkomme talrige Klager og berettigede Krav paa Skadeserstatning, og fremkom med en stor Del Indvendinger, hvoraf der ialfald blev taget Hensyn til enkelte. Overdaadighedsforordningen modtoges med stor Uvillie af Befolkningen, og Harmen rettede sig navnlig mod Martfeldt og - som paavist med Urette - mod Kommercekollegiet.

De fremmede Svende, som vilde drage bort fik 8 til 10 Rdlr. Galanterihandler i Byen, Agent Henriques, der angav at have tabt ca. Det er foran III S. Man havde i ca. Pleieanstaltens Direkteurer vidste da intet bedre Raad end at henvende sig til Finantskollegiet om et aarligt Tilskud af den kongelige Kasse paa 20, Rdlr. Hans Hospital og Claudi Rossets Stiftelse. Da der ikke fandtes nogen Udvei til at skaffe de tabte Kapitaler tilbage, blev de 25, Rdlr.

Cesta de la compra

Saaledes fik Vartou Rdlr. Aarsagen til alle disse Forandringer var Hensynet til Handelens og Skibsfartens Fremme, for hvilket alt Andet maatte vige. Vaisenhuset , som Struensee havde villet omdanne til en Realskole, smlgn. De Forandringer, som Struensee uden at bekymre sig om Fundatsen af 6te Aug. III, bleve ved Reskript af 10de Dcbr. Hospitalets daglige Bestyrelse forestodes af en Inspekteur og en Kontrolleur, der tillige var Hospitalets Skriver.

20 Best Free Ebook Download. | Page 7

Hospitalets Vilkaar bleve fra vanskelige, da Generalpostdirektionen udvirkede den kongelige Befaling, at Stiftelsen i Stedet for de norske Postintrader kun skulde have Rdlr. Ogsaa store Summer af Kortstemplingspengene gik nu i den kgl. Pengene til denne Ombygning, over Rdlr. Hospitaler, Fattighuse, milde Stiftelser, Arbeidsanstalter m. Fundatsen konfirmeredes den 10de Marts Hurck oprettede ved Testamente af 12te Oktbr.

Selskabet skulde bestaae af 12, Portioner, hver paa 10 Rdlr. Her samles nemlig alle erfarne Tiggere, der meddele hverandre deres erhvervede Videnskaber og Erfaringer. Skatterne vare fremdeles mange og trykkende: Hvad Konsumptionen angaar, udkom der den 15de Oktbr. Indkvarteringsskatten , som var bleven ordnet i Frederik den Femtes Tid smlgn. Hver Formiddag fra Kl. I bortsolgtes en Del af det; Resten indlemmedes i i Universitetsbibliotheket. I skrev endnu en Forfatter herom: Han havde et stort "Schattenspiel an der Wand" og gjorde Kunster som den bedste Taskenspiller".

Abildgaard var tillige med nogle andre unge. Med Stiftelsen var forbunden en Beslagskole, hvor unge Mennesker. Ombygningen og Instrumenterne kostede over Rdlr. Den gamle botaniske Have i Universitetsfirkanten smlgn. Flytningen blev befalet ved Kabinetsordre af 16de Dcbr. Blandt de videnskabelige Selskaber var naturligvis Videnskabernes Selskab det ypperste.

Videnskabernes Selskab optog strax endel nye Medlemmer, saaledes at det i talte Foruden de to store offentlige. Bibliotheker, og nogle mindre som f. Guldberg interesserede sig ikke mindre for Ungdommens Opdragelse end for Videnskaben. I sine Breve til Johan v. Vor Frue latinske Skole i Kbhvn.

Man havde de gamle Kirkeskoler smlgn. I fik Hovedstaden to nye Skoler, en Drenge- og en Pigeskole, hver paa ca. Hvad Bryllupper angaar - hedder det i - at Stuebryllupper vare almindelige, thi "Kirkebryllupper overlodes til de Ringere og mindre Belevne". Om Sommeren brugte man undertiden at holde Stuebryllup om Formiddagen Kl. Gratulationsvisiter brugtes ikke; "de ere ganske gemene - hedder det - og Faa sidde endog de tre Stadsdage for at modtage Gratulanter".

I Almindelighed var der 4 mandlige Faddere og to kvindelige, nemlig en gift Dame og en Jomfru.


 • Hot and Steamy: Sizzling Sex Stories?
 • La mécanique de limprévisible : Art et hasard autour de 1960 (Histoire et idées des Arts) (French Edition)!
 • A Walking Tour of North Stonington, Connecticut (Look Up, America!).

Ligkisterne vare overtrukne med Sort, og bar. Trods den store Simpelhed og de strenge Lovbestemmelser gik almindelige Folks Begravelse ikke af uden Extraudgifter. Forholdet til Sverig havde herefter, ialfald paa Overfladen, en venskabelig Charakter. Ved Omordningen af Politiet efter Struensees Fald smlgn. III, var den forhv. Det viste sig dog snart, at Valget var uheldigt. Lakai; og ved Grev A. Han var ilde lidt af Alle, der stod i Tjenesteforhold til ham, og havde som Medlem af Theaterdirektionen i Frederik den Femtes Tid gjort sig umulig og latterlig.

Ved Reskript af 31te Dcbr. Spillesyge og deraf flydende Laster. Dette har vist sig ved Politiets manglende Opsigt i de Maaneder, da ingen Inkvisition i Husene maatte ske. Det forstaas dog let, at alle disse skrappe Bestemmelser ikke bleve overholdte, og at Vedkommende i Regelen forstod at unddrage sig dem. Brand- og Vandkommissionen , hvis Forretninger af Struensee vare blevne overdragne til Magistraten, gjenoprettedes den 16de Juni og bestod af 13 Personer, hvoriblandt Kommandanten i Kbhvn.

Antallet af Ildebrande var overordentlig stort; i Aarene fra til begge inclusive ikke mindre end , hvoraf 53 vare "betydelige". Skaden paa Bygninger i Nyboder ansloges alene til 40, Rdlr. Brandassurancekompagniet bidrog , Rdlr. Denne Mangel blev afhjulpen den. Aktiekapitalen var , Rdlr. Selskabet godtgjorde ingen Skade under 3 Procent, saalidt som den, der skyldtes fjendtligt Overfald; for total Skade betalte det kun de 98 Procent af Forsikkringssummen.

Overskattedirektionen gjorde Kompagniet et Forskud af 60, Rdlr. Alle Mennesker ere dybsindige og svangre med politiske Fostre. Sagen blev herefter udsat "dette Aar", men gjenoptoges, uvist af hvilken Grund, allerede i Decbr. Vel udkom der allerede den 27de Novbr. Bruun ved Kabinetsordre af 16de Dcbr.

Pressesagernes Antal var naturligvis betydeligt. Regjeringen gik imidlertid ikke ind herpaa; Sagen fortsattes, og i. Berlingske Tidende og Postrytteren vare de vigtigste. Adresseavisen saavelsom Kontoiret var bleven standset ved Ildebranden i smlgn. Af et Regnskab fra ses, at Overskudet for dette Aar var Rdlr. Dette sikkrede dog ikke Holck mod Vanskeligheder og Stridigheder.

Fra Adressekontoiret udgik forskellige andre literaire Foretagender, saaledes Student Niels Prahls "Danske Maanedlige Skjaldtidender", en politisk Tidende paa Vers, der begyndte i og standsede i Det var til dette Organ, at Wessel skrev sit "ringe Raad imod Kighosten".